Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

dirtyliar
9089 c92c 400
Reposted fromFero Fero viabanshe banshe
dirtyliar
dirtyliar
4681 e792 400
Idk
A gdybyś wiedział, Że jest jeszcze chociaż gram nadziei. Dałbyś sobie jeszcze szansę?
dirtyliar
0976 7704 400
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viadobby dobby
dirtyliar
7108 dbd9 400
Supernatural S15E08
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viadobby dobby
dirtyliar
2411 5888 400
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viadobby dobby
dirtyliar
0173 a772 400
Reposted fromhrafn hrafn viadobby dobby
dirtyliar
0269 275e 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadobby dobby
dirtyliar
8188 fb8a 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viadobby dobby
dirtyliar
dirtyliar
1485 a751 400
Reposted frommangoe mangoe viaphilomath philomath
dirtyliar
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viacountingme countingme
dirtyliar
dirtyliar
1143 5943 400
Reposted fromSilentRule SilentRule viaPoranny Poranny
dirtyliar
dirtyliar
Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viapolana polana
dirtyliar
2060 9a07 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viaphilomath philomath
dirtyliar
dirtyliar
dirtyliar
4968 ec6b 400
Reposted fromPuls Puls viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl