Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

dirtyliar
4510 a9e3 400
Rupi Kaur
dirtyliar
4612 7021 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacountingme countingme
dirtyliar
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viapolana polana

June 07 2017

dirtyliar
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
dirtyliar
7349 da46 400
Reposted frommyu myu viay-xcv-y y-xcv-y
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viashitsuri shitsuri
dirtyliar
1510 847f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafeniculum feniculum
dirtyliar
Bezsilność zadomowiła się we mnie na dobre, a dusza wciąż prowadzi na brzeg samotności.
— Rezerwowa
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
dirtyliar
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromsewinglover sewinglover viakrolfasolek krolfasolek
dirtyliar
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaiamdreamer iamdreamer
dirtyliar
9043 1c71 400
dirtyliar
7549 8a03 400
always
Reposted fromniee niee viacytaty cytaty
dirtyliar
5768 76bc 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaiamdreamer iamdreamer
dirtyliar
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaiamdreamer iamdreamer

June 06 2017

dirtyliar
6958 4bf3 400
Reposted frompsychosis psychosis
dirtyliar
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaspongebob spongebob
dirtyliar
7830 9733 400
Reposted fromkatsiu katsiu viafenoloftaleina fenoloftaleina
dirtyliar
  Nie ma nic gorszego, niż kochać kogoś, kto wciąż będzie cię rozczarowywał.
— House
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl