Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

dirtyliar
5324 1890 400
dirtyliar
dirtyliar

May 24 2019

dirtyliar
dirtyliar
0003 db7c 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
5495 767a 400
dirtyliar
dirtyliar
7307 29bb 400
Reposted fromhormeza hormeza viaPoranny Poranny
dirtyliar
7308 092c 400
Sztuczne Fiołki
Reposted fromhormeza hormeza viapolana polana
dirtyliar
dirtyliar
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
Drogi Boże 
czy Ty zawsze wkładasz prawidłowe dusze do prawidłowych ludzi?
I nigdy się nie mylisz, co?
— Ryszard Kapuściński "Szachinszach"
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
dirtyliar
dirtyliar
W moim roczniku ludzie przestali się cieszyć
Wielkie marzenia zostały zniszczone przez leki
Stan nieważkości niechcący stał się powszechnym darem
Legły nadzieje w gruzach i rozpłynęły się plany.
— Arek Kłusowski - Rocznik 92
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
dirtyliar
3674 fe8c 400
Reposted fromsoftboi softboi viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
dirtyliar
Cliffs of Moher, Ireland
dirtyliar

May 23 2019

dirtyliar
8484 c516 400
Reposted frompiehus piehus viaftmo ftmo

May 20 2019

dirtyliar
9253 79e8 400
Reposted fromRowena Rowena viaabsurdalna absurdalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl