Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

dirtyliar
Reposted frommayamar mayamar viaCarrion Carrion
dirtyliar
dirtyliar
9885 ec7e
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaCarrion Carrion

April 10 2017

dirtyliar

Ale melancholik tęskni za czymś, czego nie może nazwać. Wystarczy sięgnąć po słynny obraz wilków, które o północy wyją do księżyca. Nie wiesz dlaczego, ale rozumiesz ten ból. 

dirtyliar
3598 8b85 400
4czerwiec
dirtyliar
dirtyliar
dirtyliar
1791 6058 400
dirtyliar
1795 5d38 400
Reposted fromzoou zoou viapromieniecienia promieniecienia
dirtyliar
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
dirtyliar
W takim samym dniu jak tamten, może troche wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec - "Człowiek, który śpi"
Reposted fromgaiqus gaiqus viaminimalizmuczuc minimalizmuczuc
dirtyliar

April 07 2017

dirtyliar
1122 c266 400
Ja LCD
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
dirtyliar
5590 2328 400
dirtyliar
4282 ea1d 400
Reposted fromrol rol viadestructive-hopeless destructive-hopeless
dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl