Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

dirtyliar
8434 afe8 400
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viapiehus piehus
dirtyliar
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viapiehus piehus
dirtyliar
5108 58af 400
dirtyliar
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
8741 c071 400
Reposted fromerial erial viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
5016 2bf6 400

photosbyalden:

😋 (at Popbar)

Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
dirtyliar
dirtyliar
2429 2741 400
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapiehus piehus
dirtyliar
7361 e753 400
Pies pogrzebany
Reposted fromdobry dobry viapiehus piehus
dirtyliar
9311 2513 400
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapiehus piehus
dirtyliar
2537 2afa 400
Reposted fromheroes heroes viapiehus piehus
dirtyliar
6051 4161 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
dirtyliar
1158 ad91 400
Reposted fromqbshtall qbshtall viapiehus piehus
dirtyliar
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viapiehus piehus
dirtyliar
0441 43a3 400
Reposted fromtfu tfu viacarlandlouise carlandlouise
9659 60b8 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
4141 a950 400
Reposted fromintotheblack intotheblack viastarryeyed starryeyed
dirtyliar
4066 bd82 400

March 17 2017

dirtyliar
7483 0af2 400
Reposted fromsoSad soSad viacarlandlouise carlandlouise
9694 ea13 400
Reposted fromMijime Mijime viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl