Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

dirtyliar
4501 83ca 400
Reposted fromzelbekon zelbekon viadestroyed destroyed
dirtyliar
dirtyliar
Życie jest zbyt krótkie, by marnować szanse, jakie nam daje. Trzeba zdobywać wszystko, co jest do zdobycia, oczywiście na miarę naszych możliwości. Przecież na tej scenie od razu gramy główną rolę, bez prób, a drugiego spektaklu nie będzie.
— Wioletta Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamdreamer iamdreamer
dirtyliar
8368 71bc 400
Reposted fromsoftboi softboi viaiamdreamer iamdreamer
dirtyliar
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
0413 1e5d 400
Reposted fromseaweed seaweed viadestroyed destroyed

March 05 2019

dirtyliar
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianezavisan nezavisan
dirtyliar
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine vianezavisan nezavisan
dirtyliar
3788 ba9a 400
Reposted fromprecelka precelka vianezavisan nezavisan
dirtyliar
7317 5dee 400
Reposted fromTamahl Tamahl vianezavisan nezavisan
dirtyliar
8049 9eb5 400
Reposted fromseaweed seaweed viadestroyed destroyed
dirtyliar
5094 9b25 400
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz vianezavisan nezavisan
dirtyliar
1835 626c 400
3413 1e36 400
Reposted fromfakinszit fakinszit vianezavisan nezavisan
dirtyliar
8060 3e7d 400
Reposted fromShini Shini vianezavisan nezavisan
dirtyliar
6679 9229 400
2845 c5e9 400
Reposted fromdollykiss dollykiss vianezavisan nezavisan
dirtyliar
4622 c661 400
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianezavisan nezavisan
dirtyliar
2906 87e8 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viacountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl