Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

dirtyliar
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaxannabelle xannabelle
dirtyliar
Reposted fromFlau Flau viaxannabelle xannabelle
2901 0274 400
Reposted frombrumous brumous viaxannabelle xannabelle
dirtyliar
4248 4f98
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaPoranny Poranny

June 12 2018

dirtyliar
dirtyliar
dirtyliar
9081 ad5f 400
dirtyliar
Latami usiłowałem żyć w zgodzie z moralnością innych ludzi. Próbowałem żyć tak jak każdy, próbowałem być takim jak każdy. Mówiłem to, co mówić należało, nawet jeśli czułem i myślałem coś zupełnie innego. A rezultatem jest całkowita katastrofa. Teraz przechadzam się pośród ruin, odcięty od wszystkiego, samotny i pogodzony z własnym losem, z własnymi dziwactwami i własną słabością. Będę musiał odbudować prawdę – przeżywszy całe swoje życie w czymś na kształt kłamstwa.
— A. Camus [za:] T. Judt, "Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty"
Reposted fromciarka ciarka viaPoranny Poranny
dirtyliar
Reposted fromSardion Sardion viadestroyed destroyed
dirtyliar
dirtyliar
2971 2b63 400
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viadestroyed destroyed
dirtyliar
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz.
Reposted fromnutt nutt viadestroyed destroyed
dirtyliar
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
9643 4592 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
By robić postępy jako człowiek, nie poprzestawaj na walce ze swoimi wadami, ale rozwijaj także swoje zalety.
— Christophe André
Reposted fromavooid avooid viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
7376 6fe3 400
Reposted fromrol rol viafoodforsoul foodforsoul
dirtyliar
dirtyliar
5780 d500 400
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
dirtyliar
7694 aef7 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl