Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

dirtyliar
5295 eeff 400
dirtyliar
9680 e51c 400
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viadobby dobby
4179 a3d4 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby

November 20 2017

dirtyliar
dirtyliar
Reposted fromjasminum jasminum viaphilomath philomath
6874 a96c 400
Reposted fromcosmostar cosmostar viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
Nienawiść, nawet zapiekła i żelazna, nic nie znaczy w obliczu miłości. Tonie jak ziarenko piasku w wodzie, nie unosi się jak wyschnięta pestka wiśni.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
Bez ciebie jes­tem tak trud­ny, że trud­no siebie mi znieść
— Jeremi Przybora
Reposted fromojkomena ojkomena viaftmo ftmo
dirtyliar
Kiedy wszystko mnie przytłacza, z tobą uczę się oddychać.
— PlanBe.
dirtyliar
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
dirtyliar
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viajointskurwysyn jointskurwysyn
dirtyliar
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viadobby dobby
dirtyliar
8900 8145 400
Reposted frommariet mariet viadobby dobby
dirtyliar
8065 9ecc 400
Reposted fromeyelyn eyelyn viacarlandlouise carlandlouise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl